Skip to main content

Table 1 Primers used in RT-PCR.

From: Characterization of the transcripts and protein isoforms for cytoplasmic polyadenylation element binding protein-3 (CPEB3) in the mouse retina

Gene Primer name Primer sequence
β-actin fwd 5'-TGAAGATCAAGATCATTGCTCC-3'
  rev 5'-TTAAAAAAACAAAGCCATGCC-3'
MAPK1 fwd 5'-GCATGGTTTGCTCTGCTTATGA-3'
MAPK1 rev 5'-ATTTTTATCTCTCTTAGGGTTCTTTGACAG-3'
CPEB3 fwd (f) 5'-CATCAAGGATAAACCGGTGC-3'
  rev (r) 5'-GAAGAATGGGGCAAACTTCC-3'
  #1 5'-TGTCAATGTCGTTGTGTTGAAGTTGC-3'
  #3 5'-GACTCCCACACCACAAGGATACACA-3'
  #4 5'-GAAGGCGTCTTCAAAGGGAAAGAGA-3'
  #5 5'-TATGATAAGGACTGACCATGAGCCTCTG-3'
  #7 5'-AGGAGCTATGGGCGGAGACGA-3'
  #8 5'-GCTGAGTCCCCAATGCCTTAGC-3'
  #13 5'-CCCGTTTGTCAATGTCGTTGTGTT-3'
  #16 5'-AAGGATAAACCGTTGAACTGGCA-3'
  #17 5'-CATGAGCCTCTGAAAGGTAAACACT-3'
  #18 5'-AAGACCGACCTCGTCTCCGC-3'
  #19 5'-CATGAGCCTCTGAAAGGACGC-3'
  #20 5'-GAAGACCGACTGTTAAGTGCCATA-3'
  #21 5'-TTCGAGCTGTTGAACTGGCA-3'
  #34 5'-CCGTTTGTCAATGTCGTTGTGT-3'
  #39 5'-TCTCAGCAGCAGCAGCGG-3'
  #40 5'-GCTGGGGCTGGCGGA-3'